Perustuksien perusperiaatteet pientalorakentamisessa

Perustus on rakennuksen maata vasten tuleva osa, jonka tehtävä on kantaa ja jakaa rakennuksen paino maapohjalle. Perustuksen tulee ehkäistä rakennuksen painuminen, joka saattaa aiheuttaa halkeamia rakennukseen.

Perustuksia varten tehty suunnitelma tarkoittaa sitä, että kartoitetaan, minkälainen maaperä tontilla on, onko maaperä soveltuva omakotitalon perustaksi vai joudutaanko perustan maamassaa vaihtamaan soveltuvammaksi. Mikäli maaperä todetaan soveltuvaksi omakotitalon perustaksi, määrittää maaperän laji mitä perustuksen menetelmiä perustuksessa voidaan käyttää.

Perustuksen suunnittelu on erittäin tärkeä maanrakennuksen osa-alue, sillä epäonnistunutta perustusta on vaikeaa ja kallista korjata jälkeenpäin.

Pohjatutkimus

Pohjatutkimus on ensimmäinen vaihe, mikä avulla selvitetään tontin muotoja, maaperän kantavuutta, mutta myös maalajien kapillaarisuutta sekä routivuutta. Pohjatutkimuksessa tulisi kartoittaa myöskin, onko tontilla radonsäteilyä.

Maaperän kantavuuden tutkimuksella pyritään selvittämään, onko maa-aines riittävän kantava kannattelemaan rakennusta ilman, että se lähtee painumaan. Karkea maa-aines kuten sora luokitellaan kantavaksi maalajiksi.

Routivuuden selvittäminen määrittää mikä on se roudaton syvyys, johon perustukset tulee rakentaa. Routivia maalajeja ovat hienojakoiset maalajit kuten savi ja hiesu.

Tällä tavoin pohjatutkimus auttaa selvittämään ennen rakentamisen alkamista mitä perustuksia tehdessä tulee ottaa huomioon. Näin se auttaa valitsemaan perustuksen menetelmiä, joiden avulla rakennuksen perustuksista tulee toimivat. Pohjatutkimus auttaa myös säästämään maanrakennuksen kustannuksista.

Tulisiko tontti sitten valita maaperän mukaan? Se on hyvin harvoin mahdollista erityisesti kun puhutaan taajama-alueiden uudisrakentamisesta.

Usein riittää, että perustuksen rakentamiseen valitaan sopiva perustuksen menetelmä, joka ratkoo kosteuden, radonin ja painautumisen aiheuttamia ongelmia. Joissakin tapauksissa perustukseksi sopimaton maamassa joudutaan vaihtamaan soveltuvampaan maamassaan.

Maalajit ja perustuksen menetelmät

Pohjatutkimus antaa siis ennalta tietoa, mitä menetelmää perustuksen rakentamiseen olisi parasta käyttää.

Mikäli pohjatutkimus esimerkiksi osoittaa, että tontilla on heikosti kantava maaperä, tulee perustuksen yhteydessä tehdä massanvaihto tai käyttää paalutusta. Jos taas maaperästä löytyy radonsäteilyä, perustus tulee suunnitella siten, että perustukseen tehdään tuulettuva alapohja. Lisäksi perustuksiin on mahdollista asettaa radonsuojaus.

Yhteenveto

Kuten maanrakennuksessa yleisemminkin, suunnittelemalla ennalta voidaan määrittää kuinka maanrakennushanketta voidaan kustannustehokkaasti viedä eteenpäin. Näin on myös perustuksen laita, jossa pohjatutkimus auttaa tekemään valintoja parhaiten soveltuvien perustusmenetelmien valinnassa. Näin voidaan ehkäistä mahdollisia virheitä, joihin esimerkiksi rakennuksen painuminen lukeutuu.