Yleisimmät perustusmenetelmät pientalorakentamisessa

Perustus on yksi maanrakennuksen vaihe, mutta myös fyysinen maapohja, jonka tarkoituksena on yhtäältä kantaa ja toisaalta jakaa rakennuksen paino maapohjalle. Perustuksen avulla ehkäistään muun muassa rakennuksen painuminen, jota on erittäin vaikea – ellei jopa mahdotonta – korjata.

Maarakennuksen vaiheena perustukseen liittyy pohjatutkimus, jonka avulla selvitetään rakennukselle tarkoitetun tontin maaperän ominaisuuksia sekä mahdollista radonpitoisuutta. Pohjatutkimus määrittää mitä menetelmää perustuksessa käytetään, jotta perustuksesta saataisiin rakennukselle mahdollisimman kestävä perusta.

Perustusmenetelmät

Maanrakennus pitää sisällään eri vaiheita. Rakennuksen kannalta fyysisesti läheisin on perustus. Perustusta edeltää pohjatutkimus, josta saadut tiedot määrittelevät, mitä perustusmenetelmiä perustuksessa käytetään.

Perustamistapa määritellään pohjatutkimuksen avulla. Yleisimmät perustustavat ovat maanvarainen anturaperustus, kantava laattaperustus ja paaluperustus.

Yleisimpiä perustusmenetelmiä ovat

  • maanvarainen anturaperustus
  • kantava laattaperustus
  • paaluperustus.

Maanvarainen anturaperustus tarkoittaa, että perustus pohjautuu perusmuuri tai pilarianturoiden varaan. Anturaperustuksissa alapohja voi olla joko maanvarainen tai kantava. Anturat ovat leveitä suoraan maata vasten olevia betonielementtejä.

Kantava laattaperustus puolestaan viittaa siihen, että perustus pohjautuu laattojen varaan. Laattaperustus soveltuu erityisesti heikosti kantavalle maapohjalle, mutta sitä voidaan käyttää muotonsa takia ainoastaan tasamaatonteilla.

Paaluperustus merkitsee perustusta, joka pohjautuu syvälle kantavaan maapohjaan lyödyille betonipaaluille. Paaluperustusta käytetään pehmeällä maapohjalla silloin kun perustusta ei voida pohjata maavaraan. Paalujen ja rakennuksen väliin sijoitetaan anturat, joiden päällä rakennus sijaitsee.

Paaluperustuksen etuna on se, että rakennuksen ja maan väliin jää tilaa, jonka avulla kosteus ja radonkaasut pääsevät tuulettumaan rakennuksen alta pois. Paaluperustus ulottaa perustuksen myös routarajan alapuolelle, joka Suomessa on 2-2,5 metrin syvyydessä.

Perustukset omakotitaloissa

Omakotitaloissa käytetään useita menetelmiä, mutta käytetyin omakotitaloissa on maanvaraista anturaperustusta. Se soveltuu maapohjille, jonka kantavuus on kohtuullinen. Kantavaa laattaperustusta käytetään puolestaan, kun maapohjan kantokyky on heikko. Laattaperustus menetelmän etuna tässä tapauksessa on, että sen avulla rakennuksen paino saadaan jakautumaan koko rakennuksen alalle.

Yhteenveto

Perustusten ja sitä edeltävien pohjatöiden suunnittelu ja pohjatutkimus ennen toteutusta on erittäin tärkeää. Ilman pohjatutkimukseen perustuvaa perustuksen menetelmän valintaa rakennus saattaa vajota mitä on liki mahdotonta korjata jälkeenpäin. Näin pohjatutkimus edistää kustannustehokkuutta niin menetelmien valinnassa kuin myös virheiden ehkäisemisessä.