Kustannukset haltuun, maanrakennuksen suunnittelu pientalorakentajalle

Tässä artikkelissa huomiomme kiinnittyy maanrakentamisen suunnittelun puoleen. Se läpäisee maanrakennushankkeen jokaisen vaiheen ja sen merkitys korostuu erityisesti taloudellisesta näkökulmasta.

Maanrakennusyrittäjän näkökulmasta katsottuna alalla saattaa paikka paikoin vallita kovakin kilpailu ja asiakkaan kanssa sovittava lopputulos on saatava aikaiseksi kustannustehokkaasti. Näin, ilman maanrakennuksen osa-alueiden kustannusarviota, maanrakennushanketta on hankala myydä asiakkaalle, saati sitten saattaa sovitusti valmiiksi.

Asiakkaan näkökulmasta haasteena on tunnistaa mitä hänen maanrakennushankkeeseensa vaikkapa omakotitalon uudisrakennukseen kuuluu. Tämä saattaa olla vaikeaa, mutta osaavat maanrakennusyrittäjät kykenevät esittelemään palvelut, jotka vastaavat asiakkaan tarpeita.

Kilpailuttaminen

Maanrakennushanke lähtee kilpailuttamisesta. Tällöin asiakkaan tulee tunnistaa, mitä maanrakennuspalveluita hän tarvitsee. Omakotitalon maanrakennukseen kuuluu muun muassa

  • Maa-alueen eli tontin valmistelu (jyrsintä, aluskasvillisuus, louhinta)
  • Yhdyskunta- tai kunnallistekniikka (vesi, viemäröinti, sähkö, kaukolämpö)
  • Maansiirto (hiekka pohjaa varten, kulkuteiden sora)
  • Salaojitus, sadevesikaivot
  • Viherrakentaminen (istutukset, maisemointi)

Kilpailutuksesta asiakas voi saada joko yksikköhintaisen tai kiinteähintaisen tarjouksen. Yksikköhintainen tarjous erittelee kaikki maanrakennushankkeeseen liittyvät kustannukset, mutta jättää avoimeksi paljonko lopullinen kustannus tulee olemaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksiköitä edustavat maa-ainesten yksiköt (tonnit), eri työntekijöiden tuntipalkat ja muiden materiaalien hinnat.

Myös kiinteähintainen tarjous erittelee kustannukset, mutta antaa samalla myös kiinteän hinnan, jolla maanrakennushanke tehdään valmiiksi alusta loppuun saakka. Tavalliselle asiakkaalle kiinteähintainen tarjous on selkeämpi, sillä yksikköhinnoista on vaikea ennustaa, mikä hankkeen hinnaksi lopulta tulee.

Sellainen maanrakennuspalveluiden tarjoaja, joka kykenee paketoimaan asiakkaalle palvelunsa ja hinnoittelemaan sen kiinteästi, on vahvoilla. Tällä taloudenpidon taidolla voi olla myös vaikutusta siihen, että hanke on vietävissä läpi ilman äärimmäisen suuria yllätyksiä – vaikka niitäkään tuskin voidaan välttää.

Kustannustehokkuus

Kustannustehokkuus liittyy maanrakennushankkeessa tarvittavien resurssien järkevään käyttöön. Tähän liittyvät muun muassa työn organisointi sekä logistiikka.

Maanrakennuksen projekteissa on tavallisesti suunnittelijoita, jotka kiinnittävät huomiota kustannustehokkuuteen projektin halinnassa, talouden suunnittelussa, logistiikassa ja työnjohtamisessa. Työn organisointiin kuuluu asiansa osaava työnjohto sekä koulutetut työntekijät, jotka osaavat toimia sovitulla tavalla.

Logistiikka on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joilla kustannustehokkuuteen voidaan vaikuttaa. Siihen kuuluu muun muassa sopivan kaluston valinta. Mikäli maanrakennusprojekti on mittava, vaikuttaa kustannuksiin myös maa- ja kalliomassojen sijainti.

Maanrakennuksen suunnittelulla on tärkeä rooli maanrakennushankkeen toteutumisen sekä kustannusten kannalta. Näin kunnollinen suunnittelu auttaa myös asiakasta hahmottamaan maanrakennuksen kustannuksia.