Mitä maanrakennuksen käytännöt ovat?

Maanrakennus viittaa suunnitteluun ja toimintaan, jossa yhdistyvät niin talouteen, lupa-asioihin ja logistiikkaan liittyvät suunnitelmat, kuin myös maa-alueiden muokkaaminen sopivaksi rakennuskohteille, jotka vaihtelevat teistä rautateihin ja omakotitalojen tontteihin.

Tässä artikkelissa kiinnitämme huomiota maanrakennuksen käytäntöihin ja hieman lähemmin tarkasteltuna maanrakennus on louhintaa, maansiirtämistä sekä kasvillisuuden raivaamista, mutta myös raivaamisen jälkeistä rakentamista.

Maanrakentamisen rakennuskohteet

Tänä päivänä rakennetaan paljon pienkerrostaloja, mutta koskaan ei ole varmuutta kuinka kauan rakennuskohteiden määrät pysyvät yhtä korkeina kuin tällä hetkellä. Se on varmaa, että aina tullaan rakentamaan ja silloin on tarvetta maanrakennukselle.

Yhteistä maanrakennuskohteille on, että ne ovat uudisrakennuskohteita. Tavallisimpia rakennuskohteita ovat:

  • Tiet
  • Rautatiet
  • Kerrostalot
  • Omakotitalot

Tiet, erityisesti moottoritiet, ovat valtavia projekteja, jossa maanrakentaminen on hyvin suuressa roolissa. Pelkästään maansiirto vaatii moottoritiehankkeessa tilapäisiä logistisia ratkaisuja, jotta valtavat maamassat saadaan siirrettyä moottoritien perustuksia varten. Vaikka aihe olisikin mielenkiintoinen, keskitymme tämän sivuston puitteissa taloihin liittyvään maanrakennukseen.

Omakotitalot ja kerrostalot

Maansiirtämisen kohdalla poistetaan maata, mikäli se on pilaantunutta tarvittaessa tilalle tuodaan uutta maata. Louhinta tulee kyseeseen, mikäli rakennuskohde sijaitsee alueella, jossa kallioperä on rakentamisen tiellä. Maanrakennuksen yhteydessä poistetaan tavallisesti myös aluskasvillisuus.

Maanrakennuksessa valmistellaan myös maa-alueet rakennuspohjineen ja perustuksineen. Useissa tapauksissa tehdään myös maaperän vahvistamista. Yksi tärkeä osa-alue erityisesti taloja rakennettaessa on yhdyskuntatekniikka, jolla tarkoitetaan talon liittämistä kaukolämpöön ja vesihuoltoon.

Viherrakentaminen

Viherrakentamista käytetään niin tie- kuin myös asuinrakennushankkeiden yhteydessä. Sillä tarkoitetaan toimintaa, jossa rakennuskohteiden yhteyteen istutetaan kasvillisuutta. Tarkoituksena on tehdä talojen pihoista viihtyisiä ja toimivia sekä teiden risteysalueista miellyttävän näköisiä.

Viherrakentamisen toimivuudella talojen pihojen yhteydessä viitataan esimerkiksi istuttamalla puita piha-alueelle. Sen avulla voidaan ikkunan eteen luoda varjo, joka ehkäisee kuumuudelta kesähelteillä. Viherrakentamiseen kuuluvat kasvillisuuden istuttamisen lisäksi myös muut maisemointiin liittyvät osa-alueet kuten vesi- ja puurakentaminen sekä kivityöt.

Yhteenveto

Kuten edeltä voidaan havaita, maanrakennuksen tarkoituksena on ikään kuin luoda puitteet rakennuskohteisiin, mutta ottaa myös osaa joihinkin rakennuskohteiden rakentamiseen liittyviin käytäntöihin.

Tämä artikkeli käsitteli lyhyesti ja yleisellä tasolla maanrakentamisen käytäntöjä, löydät näiltä sivuilta tietoa myös maanrakennuksesta suunnittelun näkökulmasta.