Kustannustehokkuutta maanrakentamiseen tietomallintamisen

Maanrakennuksessa uusien teknologioiden tarkoituksena on tuoda kustannushyötyjä maanrakennushankkeisiin. Tietomallintaminen voi tuoda kustannushyötyjä tiedon jakamisen sekä standardien yhteydessä. Uusiomateriaalien järkevä käyttö voi vähentää logistiikkaan sekä tietenkin materiaaliin käytettyjä kuluja. Robotit voivat puolestaan työskennellä väsymättä paikoissa, johon ihmisen ei ole soveliasta mennä.

Tietomallintaminen

Tietomallintamisella viitataan toimintaan, jossa maanrakennushanke tai laajemmin rakennushanke mallinnetaan ensin tietokoneella. Hankkeen mallintaminen tietomallintamisen osalta läpäisee maanrakennusprosessin kaikki osa-alueet. Se pitää sisällään muun muassa työselosteen sekä rakennuskohteen kolmiulotteisen mallin.

Tietomallin etuna on maanrakennushankkeen tiedon jakaminen hankkeen toimijoiden kesken. Mikäli tietomalli toteutetaan yhteisesti sovittujen standardien mukaisesti, se on helpommin hyödynnettävissä useissa eri hankkeissa. Lisäksi tietomallit ovat sellaisenaan siirrettävissä työmaan järjestelmiin. Suomessa Liikenneviraston tavoitteena onkin, että suurimmat hankkeet tilataan tietomallipohjaisesti maanrakennustoimijoilta.

Tietomallin haittana on se, että rakennuskohteen kolmiulotteinen mallintaminen vie aikaa ja sen voi tehdä ainoastaan harjaantunut ammattilainen. Tietomallintamisen toteutusta työmaalla käsitellään tämän sivuston 3D-koneohjausta tarkastelevan artikkelin yhteydessä.

Tietomallinnus on jo todellisuutta suuremmissa maanrakennushankkeissa suurempien toimijoiden osalta. Sen sijaan pienemmät toimijat saattavat vielä olla tietomallinnuksen käyttöön ottamisen ulkopuolella. Sen mukanaan tuomat panostukset työntekijöiden koulutuksen ja laite- sekä ohjelmistohankintojen takia saattavat osoittautua liian kalliiksi investoinniksi.

UUMA-ohjelma ja uusiomateriaalit

Maanrakennuksessa kuluu paljon materiaalia. Siksi olisikin hyväksi, mikäli materiaaleja voisi käyttää uudelleen ja myös kohdistetummin. Suomessa toimii UUMA-ohjelma, jonka tavoitteena on tuottaa tutkimusta uusiomateriaalien käytöstä muun muassa maanrakennuksessa.

UUMA-ohjelmassa tutkitaan esimerkiksi sitä, olisiko maanrakennuksen eri kohteissa mahdollista käyttää vahvuudeltaan eri tasoisia materiaaleja. Tällöin uusiomateriaaleilla voitaisiin korvata sellaisia kohteita, jotka eivät ole voimakkaan rasituksen kohteena

Uusiomateriaalien etuna on se, että uusiomateriaaleja ei välttämättä tarvitsisi kuljettaa pitkiä matkoja. Lisäksi niiden käyttö on huokeampaa. Toki tämä vaatii tutkimustyötä, jotta uusiomateriaalit eivät aiheuta terveyshaittoja asuin- tai muiden rakennusten osalta tai haittoja rakenteiden kestävyydelle.

Robotit

Maanrakennuksessa voidaan käyttää robotteja. Ne soveltuvat maanrakennuksessa purkutöihin, joissa robotit voivat työskennellä ahtaissa tiloissa mihin ihmisen on hankala päästä. Tällaisia tiloja ovat muun muassa rakennusten ryömintä tilat, kellarit sekä muut ahtaat sisätilat.

Projektinhallinnan ohjelmistot

Projektinhallinnan ohjelmistoilla voidaan järjestää projektien läpivientiä. Niiden avulla kaikki maanrakennushankkeen työvaiheiden aikataulut ja dokumentit ovat hankkeen toimijoiden saatavilla.